Rakennamme kuvamme maailmasta ja itsestämme aistihavaintojemme kautta.

28.01.2020

Minulta usein kysytään, että mitä se Aistiohjaaja oikein tarkoittaa? Aistiohjaaja hallitsee laajan joukon toiminnallisia menetelmiä, joilla voidaan kuntouttaa ja tukea aistivaurioisia. Aistiohjaajakoulutus on jatkokoulutus sosiaali- terveys- ja kasvatusalalla työskenteleville ammattilaisille ja antaa valmiudet ymmärtää yksilön aistikokemuksia, erilaisten aistinelinten puutteita ja vaurioita, sekä niiden syntymekanismeja.


Olemme aistiemme summa

Ihminen muodostaa käsityksen itsestään ja kehonsa tuntemuksista aistiensa avulla. Aivomme vastaanottavat eri aisti-impulssien välittämää tietoa, joita käsitellään niille erikoistuneilla aivoalueilla. Irrallisten aistivaikutelmien tulkintaan vaikuttavat muiden aistikanavien kautta saadut havainnot, mielentilat ja tunteet sekä muistot ja odotukset. Tiedonkäsittelyn tuloksena muodostuu tunnistettava aistikokemus, jonka mukaisesti ihminen voi toimia.

Kaukoaistien eli näkö-, kuulo- ja hajuaistin avulla ihminen vastaanottaa tietoa ympäristöstään ja sen tapahtumista. Lähiaistit kertovat kehon lähitapahtumista; siitä, miltä jokin tuntuu tai maistuu. Kehoaistit, asento-, liike- ja tasapainoaisti, puolestaan antavat tietoa kehossa tapahtuvista asioista. Kaikki aistimme osallistuvat ja vaikuttavat vuorovaikutustilanteessa syntyvään aistikokemukseen. Toimivat aistit kompensoivat vajavaisesti toimivien aistien välittämää tietoa, jolloin viesti löytää perille aistivaurioista huolimatta.

Erilaiset aistinelinten puutteet ja keskushermoston toiminnan häiriöt johtavat siihen, ettei tärkeitä aistimuksia synny tai niiden kautta välittynyttä tietoa on vaikea ymmärtää ja kokea merkitykselliseksi. Vaurion syntyhetki ja laajuus vaikuttavat aistitoiminnan ja havaitsemiskyvyn muodostumiseen sekä siihen, kuinka hyvin ihminen kykenee olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa.  

Aistien elämää

Koulutuksen sisällöllinen paino sukelsi aistien maailmaan erityistukea vaativien ihmisten tukemisen ja kuntouttamiseen kautta. Luennoitsijat olivat toiminnallisten metodien luojia Suomessa ja heillä on hyvin kattava kansainvälinen taustatieto ja lähteet uusimmista tutkimuksista, pitkältä aikaväliltä, aina tarkkaavaisuushäiriöisistä vaikeaan kehitysvammaisuuteen ja muistihäiriöihin. Menetelmien hyödyt ovat kiistattomat ja parantavat monen ihmisen elämänlaatua. Luennot olivat toiminnallisia, osallistavia ja vastavuoroisia sekä niihin liittyi vahvasti myös itsereflektointi.
 
Koulutuksen käyneenä sanoisin, että erilaisten aistikokemusten syvä ymmärrys rakentaa siltoja. Koen tämän vahvuutenani hierojana, jolloin fyysinen kosketus parantavana humaanina voimana pääsee oikeuksiinsa. 

Kosketa, Maista, Haista, Kuule, Näe maailma ja Tunne elämä
Kosketa, Maista, Haista, Kuule, Näe maailma ja Tunne elämä

Kosketus koskettaa